OY HACKLIN HAMIKO LTD                           Pajamäentie 3

 

Oy Hacklin Hamiko Ltd varastoi ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Laitos on turvallisuusselvitysvelvollinen ja on saanut Tukesilta luvan käsitellä vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti. Tuotteet tuodaan varastolle konteissa ja lähtevät varastolta umpinaisilla kuorma-autoilla. Tuotteita ei jalosteta, eikä pakkauksia avata varastoinnin aikana. Varastoitavat tuotteet eivät syty palamaan, eivätkä edistä tulen leviämistä. Tuotteet eivät ole räjähtäviä.

Mahdolliset vaaratilanteet:

Varastoitavat tuotteet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille ja haittavaikutukset ovat pitkäaikaisia. Aineiden vaaraluokitukset ovat: Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410) ja Aquatic Chronic 2 (H411)

Suuri kemikaalivuoto konttien purkauksen, autojen lastauksen tai varastoinnin aikana voi aiheuttaa onnettomuusriskin, jossa tuotteita päätyy viemäreihin tai luontoon. Varastolla tapahtuvan tulipalon seurauksena syntyvät myrkylliset savukaasut voivat levitä satamaan ja varaston lähialueille.

Onnettomuusriskejä hallitaan henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella ja harjoituksilla, yhteistoiminnalla viranomaisten kanssa, sekä  toiminnan huolellisella tarkkailulla, johon kuuluvat viikoittaiset turvallisuuskierrokset ja turvavälineiden testaukset.

Kymenlaakson pelastuslaitos on julkaissut Haminan seudun asukkaille turvallisuustiedotteen  suuronnettomuuden varalta, onnettomuustilanteissa toimitaan tämän ohjeen mukaisesti:

https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/55625292/Turvallisuustiedote+2020+Haminan+seutu_web.pdf/9494ffa4-f1c0-33ad-ee72-0a128f4376bb/Turvallisuustiedote+2020+Haminan+seutu_web.pdf?t=1610616903441

Varasto tarkastetaan Tukesin toimesta seuraavan ohjeistuksen mukaisesti:

https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset/tarkastukset-kemikaalilaitoksissa

Varasto on määräaikaistarkastettu 14-15.12.2020.

Turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo on pyydettäessä nähtävillä Oy Hacklin Hamiko Ltd:n toimistolla osoitteessa Palokankaantie 6, 49460 Hamina

Lisätietoja toiminnasta:

Toimitusjohtaja Pasi Luoma, puh. 0400 155 453

Pasi Luoma

Toimitusjohtaja
Oy Hacklin Hamiko Ltd